RES-regio stelt gebieden zon op land vast

De gemeenten die samenwerken in de RES Midden-Holland hebben het Programma Zon op Veld vastgesteld. Hierin staat waar in de regio plek is voor velden met zonnepanelen en aan welke voorwaarden deze zonnevelden moeten voldoen. Binnenkort kunnen initiatiefnemers projectvoorstellen voor zonnevelden indienen.

Om de doelstellingen van de RES te halen zijn naast zonnepanelen op daken ook zonnevelden nodig.  Daarom zijn diverse gebieden aangewezen waar zon op land mag komen. Deze plekken liggen vooral langs snelwegen en spoorlijnen. Ook terreinen waar in de toekomst woningen worden gebouwd zijn geschikt. Tijdens de periode vóór de bouw kunnen hier zonnepanelen liggen. Alleen als met deze plekken de doelstelling niet wordt gehaald, worden zonnepanelen op landbouwgrond toegestaan.

De zonnevelden moeten bovendien aan strenge eisen voldoen. Er moet aandacht zijn voor het verbeteren van de biodiversiteit; er moeten creatieve oplossingen worden bedacht voor de beschikbaarheid op het elektriciteitsnet; en inwoners moeten kunnen meebeslissen en -profiteren van de projecten.

Locaties

De volgende kansrijke zoekgebieden worden vrijgegeven:

De verwachting is dat de volledige opgave binnen deze zoekgebieden kan worden voldaan. Mocht dit niet het geval zijn, kan er na een advies richting colleges en gemeenteraden voor worden gekozen het tweede segment vrij te geven. Dit tweede segment betreft enkele kansrijke transitiegebieden en voornamelijk gebieden op agrarische gronden.

Plannen indienen

Nu het programma is vastgesteld, mogen initiatiefnemers (denk aan commerciële projectontwikkelaars of groepen inwoners, bijvoorbeeld via energiecoöperaties) een plan indienen voor een zonneveld. Hiervoor lanceert de regio binnenkort een digitaal platform.

Hierop staan alle locaties waar projecten mogelijk zijn, inclusief de lokale bijzonderheden en de voorwaarden waaraan de plannen moeten voldoen. Bij het indienen van deze plannen is altijd een overeenkomst met de grondeigenaren nodig.

De plannen die worden ingediend worden door een commissie beoordeeld en regionaal geprioriteerd. Alleen de plannen die het best voldoen aan de voorwaarden van het programma komen in aanmerking voor een vergunning. Wanneer de plannen daarna verder worden uitgewerkt, worden de omwonenden betrokken.

Bekijk voor meer informatie het volledige Programma Zon op Veld.

Energieopwekking

Expertiselijst zonnepanelen

Heeft jouw onderneming expertise op het gebied van zonnevelden? Of wil je hierin investeren? Wij bieden jouw gegevens aan bij gemeenten in de regio.